Đại hội đồng cổ đông

AP SAIGON PETRO

2018

Kính mời tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018

Đại hội đồng cổ đông, 2018, AP SAIGON PETRO
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần AP SAIGON PETRO trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 21/4/2018 tại Trung tâm Hội nghị 272.
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Kính mời tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018
1038 Lượt xem

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần AP SAIGON PETRO trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

 

1. Địa điểm: Hội trường lầu 4 - Trung tâm Hội nghị 272 - Số 272, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian: Từ 08h30 đến 11h00, thứ Bảy - ngày 21 tháng 4 năm 2018.

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty Cổ phần AP SAIGON PETRO có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 20 tháng 3 năm 2018.

4. Nội dung Đại hội:

 • Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
 • Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
 • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017
 • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2017
 • Báo cáo định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị 2018
 • Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch 2018
 • Tờ trình Phương án chia cổ tức 2017, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 2018
 • Tờ trình Đề nghị HĐQT được lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
 • Tờ trình Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018
 • Tờ trình Phương án thưởng cho CB-CNV 2018
 • Báo cáo tình hình chi trả cổ tức qua các năm
 • Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
 • Bầu cử thành viên HĐQT và BKS mới
 • Tờ trình Điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần AP SAIGON PETRO. Nội dung: thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay đổi danh sách thành viên HĐQT, BKS

5. Tài liệu đại hội:

 • Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018; tải
 • Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 (Dự kiến); tải
 • Bản đăng ký/ giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018; tải
 • Giấy xác nhận tài khoản cá nhân. tải

 

Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự tại số điện thoại 028 6678 0245 (Ms. Phúc). Thời hạn đăng ký cho đến hết 16h00 - ngày 14 tháng 4 năm 2018.

Trân trọng.

Bài viết khác

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang