AP SAIGON PETRO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

14:45, 23/04/2021
  • Chia sẻ:

Sáng ngày 23/04/2021, Công ty Cổ phần AP Saigon Petro đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Nhà máy Dầu Nhờn Cát Lái số 990 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM.

Đại hội có sự tham gia của các cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM, AP Vietnam Holdings Pte Ltd, Công ty TNHH SX-CN-TM Trâm Anh và một số cổ đông, người được ủy quyền, chiếm 94,28% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của luật doanh nghiệp.

Sau hơn 4 giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội kết thúc với kết quả:

-    100% thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

-    100% thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

-    100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2020

-    100% thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2021

-    100% thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2021

-    100% thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2020

-    100% thông qua tờ trình bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh xăng, dầu, khí đốt năm 2021.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2021.

Một số hình ảnh đại hội:

MG_9005
 
MG_9031_1
 
MG_9063
 
MG_9050

 

Ý kiến bạn đọc
Thông tin sản phẩm