Dầu Bánh Răng

AP GETOEL EP GL-5 80W-90 dầu cầu, dầu hộp số với phụ gia cực áp.
AP GETOEL EP 460 dầu bánh răng công nghiệp chịu cực áp cao cấp.
AP GETOEL EP 320 dầu bánh răng công nghiệp chịu cực áp cao cấp.
AP GETOEL EP 220 dầu bánh răng công nghiệp chịu cực áp cao cấp.
AP GETOEL EP 150 dầu bánh răng công nghiệp chịu cực áp cao cấp.
Thông tin sản phẩm