Dầu Cầu / Dầu Hộp Số

AP GETOEL EP GL-5 80W-90 dầu cầu, dầu hộp số với phụ gia cực áp.
AP GETOEL EP GL-4 140 dầu cầu, dầu hộp số với phụ gia cực áp.
AP GETOEL EP GL-4 90 dầu cầu, dầu hộp số với phụ gia cực áp.
Thông tin sản phẩm