Dầu máy dệt

SP NEEDLE WS 32
Dầu trục quay, trục chính
Dầu trục quay, trục chính
Thông tin sản phẩm