Dầu bánh răng công nghiệp

Tiếng Việt Tiếng Anh
Dầu bánh răng công nghiệp

AP GETOEL EP 100

Dầu bánh răng công nghiệp chịu cực áp

AP GETOEL EP 150

Dầu bánh răng công nghiệp chịu cực áp

AP GETOEL EP 220

Dầu bánh răng công nghiệp chịu cực áp

AP GETOEL EP 320

Dầu bánh răng công nghiệp chịu cực áp

AP GETOEL EP 460

Dầu bánh răng công nghiệp chịu cực áp

AP GETOEL EP 680

Dầu bánh răng công nghiệp chịu cực áp

AP GETOEL EP 1000

Dầu bánh răng công nghiệp chịu cực áp
Thông tin sản phẩm