Dầu cắt gọt pha nước

Tiếng Việt Tiếng Anh
Dầu cắt gọt pha nước

AP SOLUBLE EP

DẦU CẮT GỌT NHŨ TƯƠNG VỚI PHỤ GIA EP CLO HÓA
Thông tin sản phẩm