Dầu cầu, dầu hộp số

Tiếng Việt Tiếng Anh
Dầu cầu, dầu hộp số

SP GEAR OIL EP GL-4 90

DẦU CẦU, DẦU HỘP SỐ VỚI PHỤ GIA CỰC ÁP

SP GEAR OIL EP GL-4 140

DẦU CẦU, DẦU HỘP SỐ VỚI PHỤ GIA CỰC ÁP

SP GEAR OIL EP GL-5 85W-140

DẦU CẦU, DẦU HỘP SỐ VỚI PHỤ GIA CỰC ÁP

SP GEAR OIL EP GL-5 120

DẦU CẦU, DẦU HỘP SỐ VỚI PHỤ GIA CỰC ÁP
Thông tin sản phẩm