Dầu cầu, dầu hộp số

Tiếng Việt Tiếng Anh
Dầu cầu, dầu hộp số

AP GETOEL EP GL-5 85W-140

Dầu cầu, dầu hộp số với phụ gia cực áp

AP GETOEL EP GL-4 140

DẦU HỘP SỐ SÀN, DẦU CẦU VỚI PHỤ GIA CỰC ÁP

AP GETOEL EP GL-4 90

DẦU HỘP SỐ SÀN, DẦU CẦU VỚI PHỤ GIA CỰC ÁP
Thông tin sản phẩm