AP SAIGON PETRO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tiếng Việt Tiếng Anh
AP SAIGON PETRO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
  Sáng ngày 28/04/2022, Công ty Cổ phần AP Saigon Petro đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Nhà máy Lọc Dầu Cát Lái số 990 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM.

  Đại hội có sự tham gia của các cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM, AP Vietnam Holdings Pte Ltd, Công ty TNHH SX-CN-TM Trâm Anh và một số cổ đông, người được ủy quyền, chiếm 94% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của luật doanh nghiệp.

  Sau hơn 4 giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội kết thúc với kết quả:

  -    100% thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

  -    100% thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

  -    100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2021

  -    100% thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2022

  -    100% thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2022

  -    100% thông qua tờ trình thay đổi Điều lệ công ty

  -    100% thông qua tờ trình thay đổi nhân sự HĐQT.

  Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2022.

  Một số hình ảnh đại hội:

  c0094b192e67ef39b676

   

  633dbd52d82c1972403d

   

  457a1c7b7905b85be114

   

  ddbcc200297ee820b16f

   

   

  0e68d010b56e74302d7f

  Nguồn: AP SAIGON PETRO

  Thông tin sản phẩm