AP SAIGON PETRO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tiếng Việt Tiếng Anh
AP SAIGON PETRO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
  Sáng ngày 21/04/2023, Công ty Cổ phần AP Saigon Petro đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Nhà máy Lọc Dầu Cát Lái số 990 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

  Đại hội có sự tham gia của các cổ đông là tổ chức là Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM, AP Vietnam Holdings Pte Ltd, Công ty TNHH SX-CN-TM Trâm Anh và các cổ đông cá nhân, người được ủy quyền, chiếm 94,31% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ, Công ty và Luật doanh nghiệp.

  Sau hơn 4 giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội kết thúc với kết quả:

  -    100% thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

  -    100% thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

  -    100% thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty trong năm 2022

  -    100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2022

  -    100% thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2023

  -    100% thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2023

  -    100% thông qua việc phê duyệt HĐQT tái bổ nhiệm TGĐ nhiệm kỳ 2023 - 2028

  -    Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm ký 2023 - 2028

  Biên bản họp và Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với tỉ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2023.

  Một số hình ảnh đại hội:

                                                                                                                                                                                                    Nguồn: AP Saigon Petro

  Thông tin sản phẩm