AP SAIGON PETRO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tiếng Việt Tiếng Anh
AP SAIGON PETRO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
  Sáng ngày 20/04/2024, Công ty Cổ phần AP Saigon Petro đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Nhà máy Lọc Dầu Cát Lái số 990 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

  Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần AP Saigon Petro có sự tham gia của các cổ đông là Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM, Công ty AP Vietnam Holdings Pte Ltd, Công ty TNHH SX-CN-TM Trâm Anh và các cổ đông cá nhân, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông cá nhân, chiếm 94% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần AP Saigon Petro và quy định của pháp luật.

  Sau hơn 4 giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội kết thúc với kết quả:

  -    100% thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

  -    100% thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

  -    100% thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty trong năm 2023

  -    100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2023

  -    100% thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2024

  -    100% thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024

  Biên bản họp và Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỉ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2024.

  Một số hình ảnh đại hội:

   

   

   

   

  Nguồn: AP Saigon Petro.

  Thông tin sản phẩm