THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 & TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

Tiếng Việt Tiếng Anh
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 & TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023
    Thông báo về việc Chốt danh sách Cổ đông tham dự "Đại hội Cổ đông năm 2024" và trả Cổ tức năm 2023.

    Thông tin sản phẩm